Biblioteka.Regulamin Biblioteki szkolnej

Regulamin biblioteki szkolnej

1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
2. Biblioteka czynna jest w godzinach ustalonych w grafiku. Grafik znajduje się na drzwiach wejściowych biblioteki.
3. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki ( w tym jedną lekturę obowiązkową) na okres jednego miesiąca.
4. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.
5. Uczniowie przygotowujący się do konkursów maja prawo wypożyczenia większej liczby książek.
6. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jego przedłużenie.
7. Uczeń, który nie oddał książki w terminie nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
8. Uczeń może skorzystać z pomocy nauczyciel – bibliotekarza w odrabianiu pracy domowej
9. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień
10. Czytelnikom nie wolno samemu brać książek z księgozbioru bibliotecznego
11. Książki należy szanować. Zauważone uszkodzenia zgłasza się niezwłocznie nauczycielowi – bibliotekarzowi.
12. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
13. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki, należy odkupić lub zwrócić inną o równej lub większej wartości lub wpłacić jej równowartość w sekretariacie po uzgodnieniu z nauczycielem – bibliotekarzem. Do czasu uregulowania należności czytelnik jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
14. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego książki powinny być zwrócone do biblioteki
15. W przypadku zmiany/ ukończenia szkoły uczeń jest zobowiązany rozliczyć się z biblioteką.
16. Każdy czytelnik jest zobowiązany do zaznajomienia się z niniejszym Regulaminem i do bezwzględnego jego przestrzegania.

Regulamin czytelni

1. Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki szkolnej. Uczeń może korzystać z czytelni po skończeniu swoich lekcji
2. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły
3. Zabrania się wnoszenia jedzenia, picia, odzieży wierzchniej
4. Korzystanie z księgozbioru podręcznego jest możliwe za zgodą nauczyciela - bibliotekarza
5. W czytelni obowiązuje cisza. Czytelnicy zachowujący się głośno, łamiący zasady regulaminu mogą być wyproszeni z czytelni
6. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem i zniszczeniem materiałów bibliotecznych .

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 45 W BYDGOSZCZY

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 811)
Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Przedmiot regulaminu

1. Niniejszy „Regulamin wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom Szkoły Podstawowej nr 45 w Bydgoszczy ” zwany dalej „Regulaminem”, reguluje:
1/ zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem Uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych,
2/ tryb przyjęcia podręczników na stan Szkoły,
3/ postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

2.Każdy uczeń powinien zapoznać się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
3. Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.
4. Podręczniki wypożyczane do domu Bibliotekarz zapisuje w bazie użytkowników.
5.Zwrot wypożyczonych podręczników Bibliotekarz potwierdza w bazie użytkowników.


§ 2

Słowniczek

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
Szkoła – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 45 w Bydgoszczy
Biblioteka – biblioteka podręczników szkolnych funkcjonująca w ramach biblioteki szkolnej.
Uczeń – uczeń szkoły uprawniony do otrzymania darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
Podręcznik – podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.
Materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.
Materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwaleniu przez nich wiadomości i umiejętności.
Dotacja – dotacja celowa, o której mowa w art. 22ae pkt 5 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r, poz. 811).
Rodzic – rodzic lub opiekun prawny ucznia.
Wychowawca klasy – wyznaczony przez Dyrektora Szkoły wychowawca danej klasy.

Rozdział II

ZADANIA BIBLIOTEKI PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

1. Biblioteka podręczników szkolnych, zwana dalej Biblioteką, gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
2. Biblioteka nieodpłatnie: wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.
3. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym.
Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.


Rozdział III

PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY

1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach dotacji zostają
przekazane na stan Biblioteki.
2. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne stanowią własność Szkoły.
3. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.

Rozdział IV

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

§ 3

Użytkownicy Biblioteki

1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I , II i IV w roku szkolnym 2015/2016
2. Wypożyczanie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych podlega ewidencjonowaniu przez nauczyciela bibliotekarza.
3. Uczniowie są rejestrowani na podstawie dostarczonych do Biblioteki list zgodnych z listą klasy zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym.
4. Rejestracja następuje najpóźniej do dnia 5 września danego roku szkolnego.

§ 4

Okres trwania wypożyczenia

1. Wypożyczanie odbywa się na początku roku szkolnego – najpóźniej do dnia 5 września danego roku szkolnego.
2. Podręczniki do klas IV wypożyczane są na okres 10 miesięcy, termin zwrotu mija 20 czerwca danego roku szkolnego
3. Podręczniki do klas I i II wypożyczane są w częściach w terminach uzgodnionych z wychowawcą
4. Szczegółowe zasady wypożyczania określa procedura, o której mowa w § 5 Regulaminu.
5. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

§ 5

Procedura wypożyczania podręcznika

1. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy, na podstawie stosownego protokołu ( Załącznik nr 1 ) pobiera z Biblioteki podręczniki lub materiały edukacyjne w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy. Wraz z pobraniem podręczników lub materiałów edukacyjnych wychowawca klasy ma obowiązek przygotować Załącznik 2 (oświadczenie z listą ).

2. Wraz z przekazaniem podręcznika lub materiałów edukacyjnych rodzic ma obowiązek podpisać Załącznik nr 2
3. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręcznika lub materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosić wychowawcy.

§ 6
Zmiana Szkoły
1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji w Szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne.
2. W tym momencie przestaje obowiązywać Umowa użyczenia, co potwierdza Bibliotekarz, wydając rodzicowi stosowne potwierdzenie.
3. W przypadku niemożności zwrotu otrzymanego podręcznika lub materiałów edukacyjnych zastosowanie ma rozdział V niniejszego Regulaminu.

Rozdział V
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI

§ 7
Obowiązki Ucznia związane z wypożyczeniem
1. Przez cały okres użytkowania podręczników Uczeń dba o ich estetykę, wygląd i czyste obłożenie książki.
2. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.
3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
4. Dopuszcza się używanie ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej).
5. Wraz z upływem terminu zwrotu. Uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.). Wychowawca wraz z bibliotekarzem sporządzają protokół zwrotu podręczników ( Załącznik 3 )

§ 8
Zakres odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia w terminie podręcznika lub materiałów edukacyjnych

1. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.
2. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego Szkoła może żądać od rodziców ucznia wpłaty za zniszczony materiał edukacyjny i podręcznik na konto
3. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się działanie, które powoduje pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiału (np. zabrudzenie, poplamienie, popisanie, zgniecenie, rozerwanie), ale możliwe jest usunięcie skutków tych naruszeń. Na żądanie wychowawcy klasy lub bibliotekarza uczeń, który doprowadził do uszkodzenia, zobowiązany jest podręcznik lub materiał naprawić.
4. Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze ich wykorzystywanie, a usunąć skutków naruszeń się nie da (np. poplamienie, połamanie, rozerwanie, wyrwanie i zgubienie kartek).
5. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączona była płyta CD/DVD, mapy, plansze itd., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zgubienie płyty lub jej trwałe uszkodzenie skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
6. Wychowawca dopilnuje wpłaty przez rodzica należnej kwoty, która stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, nr rachunku 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać ,, zwrot za podręcznik część ….” podając numer części.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
2. Bibliotekarz zobowiązany jest do udostępniania uczniom i rodzicom Regulaminu Biblioteki na każde ich życzenie.
3. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
4. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.

Zatwierdzono na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 26.08.2015r.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO W CZYTELNI

1. Czytelnia multimedialna czynna jest w godzinach pracy biblioteki.
2. Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz do korzystania z Internetu. Nie można wykorzystywać komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji /e-mail/ lub gier i zabaw.
3. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
4. Użytkownik musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera
5. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 2 godz.
6. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby pracujące w ciszy i nie zakłócające rytmu pracy biblioteki.
7. Korzystając z programów emitujących dźwięk, należy ustawić głos stosunkowo cicho.
8. Internet służy jedynie do celów edukacyjnych /np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych/. Uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi - bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.
9. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
10. Ze względu na ochronę antywirusową zabrania się samowolnego używania własnych nośników danych
11. Wszyscy korzystający ze stanowiska komputerowego są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem korzystania
12. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza
13. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada /finansowo/ użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

© sp45.bydgoszcz.pl E-mail: Pełny adres e-mail Szkoły