Świetlica.

REGULAMIN WEWNĘTRZNY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. Świetlica jest pozalekcyjną formą opiekuńczo – wychowawczą szkoły, która prowadzi również działalność kulturalno - oświatową.

2. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach.

3. Świetlica szkolna pracuje w godz. 7.00 – 17.00 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.

4. Świetlica organizuje odpowiednie do potrzeb dzieci oraz możliwości szkoły formy pracy:
4.1 opiekuńczo – wychowawczej
• udział w imprezach i praca wychowawcza
4.2 kulturalno – oświatowej
•zajęcia literacko – dydaktyczne
•zajęcia umuzykalniające
•zajęcia plastyczne
•zajęcia rekreacyjno – sportowe
•zajęcia rozwijające zainteresowania i zamiłowania dzieci

5. Do zadań wychowawczych świetlicy należy:
5.1 Organizowanie i właściwe zagospodarowanie czasu wolnego.
5.2 Rozwijanie zainteresowań i twórczej aktywności.
5.3 Organizowanie sprzyjającej atmosfery do prawidłowego i wszechstronnego rozwoju dziecka.
5.4 Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia.
5.5 Rozwijanie samorządności i samodzielności oraz społecznej aktywności.
5.6 Współdziałanie z rodzicami, w miarę potrzeb z placówkami upowszechniania sportu, kultury i rekreacji oraz innymi instytucjami i stowarzyszeniami funkcjonującymi w środowisku.
5.7 Prowadzenie, inicjowanie, organizowanie oraz koordynowanie całokształtu zajęć pozalekcyjnych.

6. Świetlica realizuje swoje zadania według Planu Pracy Opiekuńczo -Wychowawczej na dany rok szkolny, zgodnego z Planem Wychowawczym szkoły.

7. Rodzic zobowiązany jest wyposażyć dziecko w wyprawkę, której zawartość określa szczegółowo nauczyciel świetlicy.

8. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w KARCIE ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ.

9. Wszelkie zmiany w sposobie odbioru dziecka oraz samodzielnego opuszczania przez niego świetlicy muszą być przekazane nauczycielom świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodzica piśmie.

10. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko, które w KARCIE ZGŁOSZENIA nie posiada zgody na samodzielny powrót do domu, nie będzie mogło opuścić świetlicy bez opieki rodziców lub osób upoważnionych.

11. Telefoniczne prośby rodziców dotyczące opuszczania przez dziecko świetlicy nie będą uwzględniane.

12. Nauczyciele świetlicy na bieżąco informują rodziców o zachowaniu dzieci (rozmowy indywidualne, wpisy do dzienniczków) oraz są w stałym kontakcie z wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem szkolnym.

13. Dzieci zobowiązane są do noszenia obuwia zmiennego w świetlicy.

14. Kurtki, ciepłe okrycia wierzchnie oraz obuwie wyjściowe dzieci zobowiązane są zostawiać w szatni.


REGULAMIN PRZYJMOWANIA DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SP 45 W BYDGOSZCZY

1. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest wypełnienie przez rodzica/ opiekuna prawnego Karty Zgłoszenia, pobranej w świetlicy szkolnej lub ze strony internetowej szkoły.

2. Karty Zgłoszeń wydawane są z początkiem czerwca i września, a terminem ich składania jest 30 czerwca i 20 września.

3. Do Karty Zgłoszenia konieczne jest dołączenie wypełnionego przez pracodawcę aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców/opiekunów prawnych. Formularz zaświadczenia można pobrać w świetlicy szkolnej lub ze strony internetowej szkoły.

4. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są aktualizować zaświadczenia o zatrudnieniu i informować o istotnych w nich zmianach.

5. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej dokonuje komisja rekrutacyjna w skład której wchodzą: dyrektor szkoły, pedagog szkolny oraz wychowawcy świetlicy.

6. Do świetlicy przyjmuje się dzieci z klas I-VI. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci rodziców pracujących oraz samotnie wychowujących z klas I-III. W zajęciach świetlicowych biorą również udział dzieci, które nie uczęszczają na religię i basen oraz inne planowe zajęcia edukacyjne.


© sp45.bydgoszcz.pl E-mail: Pełny adres e-mail Szkoły